اتصال پریمیوم BL6

 • خرید اتصال پریمیوم BL6,اتصال پریمیوم BL6 قیمت,اتصال پریمیوم BL6 مارک های,اتصال پریمیوم BL6 سازنده,اتصال پریمیوم BL6 نقل قول,اتصال پریمیوم BL6 شرکت,
اتصال پریمیوم BL6
 • BEILAI
 • چین

اتصال پریمیوم فلاش BL6

BL6 برای چاه فشار بالا، BL6/BL8، چاه عمیق و چاه فوق عمیق استفاده می شود. آی تیمی تواند مقاومت فشار بالا داخلی و استحکام اتصال را بهبود بخشدمشکل نفخ زدن

 • BL6 با کوپلینگ است و شناسه انتهای لوله و بدنه لوله یکسان است

 • اتصال BL6 6RD است و خاصیت اتصال بهتری دارد (آرامش استرس)

 • اگرچه اتصال زاویه کوچک روی سطح بلبرینگ، ارتفاع دندانه نخ کم و کوچک استنخ مخروطی، خاصیت استفاده بهتری دارد

 • BL6 تولید سری است و به طور گسترده استفاده می شود. با ساختار نخ خاص، BL6/BL8برای شرایط خدمات ویژه طراحی شده است. قدرت اتصال می تواند به 100٪ برسدقدرت تسلیم داخلی بدنه لولهساختار BL6

 • قدرت اتصال می تواند به استحکام بدن لوله برسد. توانایی آب بندی گاز یکسان استبه فشار تسلیم داخلی اجازه چندین بار آرایش و آرایش. نه درونینخ و نخ بیرونی باریک مناسب است. طول ناراحت کننده طولانی تر

طراحی نخ BL6/BL8

 • اگرچه نخ قلاب دو سطحی و سطح یاتاقان نخ 7.5 درجه است، اما به راحتی می توان آن را سنگ زد.قدرت اتصال بهتر

 • با 20درجهمشخصات نخ، آرایش و چرخاندن آن آسان است.

 • با وجود تنظیم قطر زمین و کاهش تداخل داخلی و خارجینخ، باعث می شود گشتاور آرایش روی شانه گشتاور کار کند و بنابراین افزایش می یابدراندمان اتصال و توانایی ضد زنگ.

 • برای اتصال BL6 6RD است و خاصیت اتصال بهتری دارد (استرسآرامش)؛ برای BL8 8RD است، سرعت منقار سریع تری دارد.

 • اگرچه طراحی نخ مخروطی مستقیم دو سطحی، سرعت آرایش را دو برابر افزایش می دهد.

طراحی شانه BL6

آنها به گونه ای طراحی شده اند که زاویه راست چندسطحی، زاویه منفی شانه مخلوط شده باشد

 • با وجود تنظیم قطر زمین و کاهش تداخل داخلی و خارجینخ، باعث می شود گشتاور آرایش روی شانه گشتاور کار کند و بنابراین افزایش می یابدراندمان اتصال و توانایی ضد زنگ.

 • اگرچه طراحی زاویه راست شانه اصلی، آن را کروی به مخروط تداخل استسطح مهر و موم اصلی

 • اگرچه گشتاور منفی طراحی شانه و -30درجهزاویه خود قفل منفی، آن رابهبود توانایی ضد خمش

 • اگرچه طراحی شانه با زاویه راست، نزدیک به سطح مهر و موم ثانویه است، اما می تواندبهبود مهر و موم کمکی در تداخل گشتاور آرایش

 • اگرچه طراحی گرد ریشه بزرگ است، اما استرس ریشه را کاهش می دهد. و حل می کندخطر تمرکز تنش بر روی مقطع با توزیع تنش معقول در زیرعملکرد گشتاور آرایش

 • اگرچه سه شانه طراحی شده است، اما قدرت پیچشی را بسیار بزرگتر می کنداتصال پریمیوم دیگر بنابراین، این ارتباط نه تنها درونی فوق العاده بالایی داردفشار و بنابراین برای شکستگی، اسیدی کردن، نجات و تصادف رشته لوله استفاده می شود.

طرح مهر و موم BL6

مهر و موم فلز به فلز (دو مرحله) و مهر و موم شانه ای (سه سطح کمکی).با استفاده از مخروط فلزی به مخروط فلزی سطح آب بندی اصلی، مزیت آن به شرح زیر است:

 • آب بندی خطی مخروطی/مخروطی، فشار تماس بیشتری روی سطح مهر و موم دارد و به دلیل dبه طول کمتر سطح مهر و موم، پردازش آن آسان است.

 • با سطح مهر و موم بزرگ، خاصیت مهر و موم بهتری دارد. شامل عملکرد مهر و موم دستیار ازشانه، می تواند خاصیت مهر و موم را در شرایط بار پیچیده مانند کشش نگه دارد، خم شدن و فشار داخلی بالا

 • به دلیل تداخل طراحی سطح مهر و موم اصلی با مخروط فلز به مخروط آمده استیک سطح مهر و موم ثانویه در سه شانه و سه سطح مهر و موم کمکی،قدرت اتصال می تواند به 100٪ قدرت تسلیم داخلی بدنه لوله برسد.

BL6 Premium Connection

برچسب محصولات:
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی

close left right