iso 15156-1 خط لوله

  • ISO 15156 خط لوله

    خط لوله به طور عمده استفاده شده برای حمل و نقل از گاز, اب روغن. ترش سرویس خط لوله است مورد نظر برای حل کردن را مسئله از ترک خوردن و نشتی باعث توسط ناکافی مقاومت به سولفید فشار خوردگی ترک خوردن و هیدروژن القاء شده ترک خوردن زیر اسیدی سرویس محیط چه زمانی در حال توسعه که در اسید روغن و گاز اکتشاف.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی